Проектиране на градини

Проектирането е творчески процес, предхождащ изпълнението на обектите. Целта на проектирането е да се постигне цялостна концепция, подчинена на функционалност, естетичност и стилово единство на обекта и обкръжаващата го среда.

D-garden” Ви дава възможност да добиете максимална представа за бъдещия изглед на Вашето дворно място чрез подробни скици, ландшафтни проекти и 3D визуализации.

При проектирането на градини се взема решение за материалите, които ще се използват при изпълнение на обекта и се изготвя план на етапите за изпълнение на обекта с цел максимална ефективност, при минимални разходи.

Етапи на проектирането: I. Предпроектни проучвания:
1. Заснемане на терена и изчертаване на подложка - Описва се съществуващото положение на обекта граници, линейни, стационарни обекти и коти в парцела.

2. Изготвяне на задание - Клиентът и проектантът изготвят задание, в което се уточнява какво точно ще включва проектът, какви са специалните изисквания на клиента, как ще бъдат разположени отделните елементи от екстериора или интериора /барбекю, водни площи, настилки, осветление, растителни групи и други/.

II. Изработване на проект: 3. Изготвяне на идеен проект - Подготвя се идеен проект, който се обсъжда с клиента. На базата на този разговор и в зависимост от желанията на възложителя се правят корекции и се достига до втори вариант на идейния проект, съобразен във всеки детайл с поставените от клиента изисквания.

4. Идейно-дендрологичен проект - С този проект се решава окончателното разположението на растителността, тревните площи, настилките, осветителните тела, архитектурните елементи и др., определя се видовият състав на растенията.

5. Вертикално планиране (работен проект) - С този проект се решава разполагането на елементите във вертикално отношение, отводняването на терена, наклоните на настилките, местоположението на евентуалните подпорни стени и стъпала, местоположението на дренажите, шахтите и др.

6. Трасировъчен проект (работен проект) - Проект, чрез който се нанасят от проекта на терена трасета на линейни обекти (настилките, водните площи), както и местоположенията на стационарни обекти.

7. Посадъчна схема (работен проект) - Проект, който уточнява - местата, броят и видовете на растителността, която предстои да бъде разположена върху дадена площ.

8. Проект за автоматизирана поливна система С проектиране и изпълнение на поливните системи се цели да се постигне равномерно поливане на цялата площ, като проектантът се съобразява с наличният дебит и налягане на водоизточниците. Автоматизираната поливна система се включва и изключва автоматично в зависимост от настройките на управляващия системата програматор.

През летните месеци се налага ежедневно поливане на тревните площи, това е ангажимент, който оскъпява много поддръжката на зелените площи. Затова автоматизираната поливна система помага за по-добро поливане и улеснява поддръжката и спестява от излишно разхищаване на водните ресурси

Екипът на „D-garden” отделя специално внимание на всеки отделен проект на вашата градина, като го вписва максимално добре в конкретната среда и го доближава максимално близо до очакванията и нуждите на клиента.